معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - امور اعضاء هیأت علمی و اساتید-فرم های اعضاء هیات علمی-جدول گزارش فعالیت ها

جدول گزارش فعالیت های ارتقاء مرتبه

   1 - شناسنامه علمی ارتقاء مرتبه  (Word)

جدول گزارش فعالیت های تبدیل وضعیت استخدامی

    1- خلاصه جدول (WORD) (PDF)

    2-شناسنامه علمی (WORD) (PDF)

    3- جدول ثبت فعالیت ها (WORD) (PDF)

    4- جدول 5 آموزشی (WORD) (PDF)

19 اسفند 1397