معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی-تحصیلات تکمیلی

1-انجام امور مربوط به جلسه دفاعیه و تکمیل پرونده پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

2- برگزاری جلسات دفاعیه

3- برگزاری جلسات بررسی و تصویب موضوعات و طرح تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد

27 ارديبهشت 1396
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فرم ها، کاربرگ ها
 پایان نامه ها