معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی-سنجش و ارزیابی آموزشی

یکی از مهمترین وظایف این دفتر، برنامه‌ریزی آموزشی است که در قالب چندین فعالیت انجام می‌شود که مهم­ترین آنها عبارتند از:

  • شناسایی موانع اجرای راهبردهای آموزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آنها
  • انجام مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی، آسیب شناسی، بازنگری و بازمهندسی در زمینه دوره‌ها، مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌ها
  • طراحی، تدوین و پیشنهاد اهداف، سیاستها، استراتژیها و برنامه های پیشنهادی حوزه نظارت، ارزیابی آموزشی پردیس
  • طراحی، استقرار و بازمهندسی نظام ارزیابی، سنجش و ارزشیابی آموزشی پردیس
  • ارزشیابی الگوها و روش‌های آموزشی
  • ارزیابی مستمر برنامه‌های سالانه
19 شهريور 1396