برنامه های انجام شده

امور انجام شده در دفتر طی 6 ماه دوم سال 95:

 • انجام امور مرتبط با تاسیس رشته­های جدید در پردیس خواهران
 • بازنگری برنامه های درسی رشته های درسی با همکاری گروههای علمی
 • انجام امور مربوط به تخصیص و کنترل بودجه برنامه­های حوزه معاونت
 • تهیه گزارش عملکرد سال 95
 • ادامه پروژه ارتقای کیفیت روشهای آموزشی و تدریس
 • ادامه انجام پروژه پرورش دانشجویان توانمند با تاکید بر نقش اساتید راهنمای آموزشی
 • پروژه ارزیابی بخش زبان انگلیسی
 • ارزیابی برنامه­های اجرا شده در حوزه معاونت
 • تهیه برنامه پنجساله دانش افزایی اساتید
 • نظارت بر اجرای برنامه های بودجه سال 95 حوزه معاونت
 • تهیه برنامه درسی کلاسها در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 • ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
 • برنامه ریزی بودجه سال 96 حوزه معاونت