پایان نامه ها

عنوان : امکان سنجی کاربست  مؤلفه ­های سرمایه اجتماعی موجود اسلام در

           مدارس متوسطه دوم شهر تهران با توجه به سند تحول­ آموزش و پرورش  چکیده

اساتید راهنما و راهنما : دکتر مرضیه دهقانی - دکتر فاطمه سلیمانی

نگارنده :  محدثه فرجی 1396

 

عنوان : اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن   چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر صدیقه مهدوی کنی - دکتر فریده شکری

نگارنده : فاطمه محمدقلی ها  1395

 

عنوان : تبیین مؤلفه ­های تربیت اقتصادی در آموزش و پرورش بر اساس آموزه ­های اسلامی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر زهره موسی زاده - دکتر فائزه عظیم زاده

نگارنده : فاطمه صنعتی 1395

 

عنوان : بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر کبری پورعبدالله - دکتر مریم سادات محقق

نگارنده : صدیقه محمد حسنی 1395

 

عنوان : شناسایی مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتنی بر آموزه های اسلامی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر زهره موسی زاده - دکتر فاضله میربابا

نگارنده :سیده منصوره میربابا 1395

 

عنوان :  اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایران  چکیده 

اساتید راهنما و مشاور : دکتر صدیقه مهدوی کنی - دکتر زهرا طلیعه علیا

نگارنده : زهرا شمسایی 1395

 

عنوان : حقوق فرهنگی خانواده درحقوق ایران واسناد بین المللی   چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر محیا صفاری نیا - مریم سادات محقق

نگارنده : الهه صلاتی 1394

 

عنوان : وضعیت حقوقی طفل متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر عاطفه عباسی - دکتر مهرشاد شبابی

نگارنده : فرانک عباسی آبکناری 1394

 

عنوان : اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانواده  چکیده

اساتید راهنما و مشاور:  خانم دکتر پورعبدالله - دکتر عاطفه عباسی

نگارنده : عطیه رنگچی طهرانی 1394

 

عنوان : استیلاد و حق زوجین بر سلامت در نظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده - دکتر مریم سادات محقق

نگارنده : زهرا عزیزپوریان 1394

 

عنوان : صیانت از خانواده و پیشگیری غیرکیفری از بزه­دیدگی زنان و دختران درنظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر عاظفه عباسی- دکتر کبری پورعبدالله

نگارنده : سمیرا رجبی کنزق 1394

 

عنوان : واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تیکه برمسئله تادیب   چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر کبری پورعبدالله -دکتر عاطفه عباسی

نگارنده : الهه راحتی نوش آبادی 1394

 

عنوان :  قلمرو قاعده­ی لا­حرج ( نفی عسر و حرج ) در نظا­م حقوق خانواده­ی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور :  دکتر پورعبدالله -  دکتر محقق داماد

نگارنده :  آلا سادات افقه 1394

 

عنوان :  مولفه های رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلام  چکیده

اساتید  راهنما و مشاور: دکتر میترا عزتی- دکتر نیکو دیالمه

نگارنده : منا افضلی قادی 1394

 

عنوان : مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آن  چکیده

اساتید راهنما و مشاور :  دکتر پورعبدالله -  دکتر محقق داماد

نگارنده : فاطمه عرب نژاد 1394

 

عنوان : بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبری  چکیده

اساتید راهنما و مشاور:  دکتر مریم السادات محقق داماد -  دکتر بتول پاکزاد

نگارنده : زهرا جلالی 1394

{PageBreak}

عنوان : مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آن  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر کبری پورعبدالله - دکتر مریم محقق

نگارنده : فاطمه عرب نژاد 1394

 

عنوان :  سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخصهای رشدی چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر مریم سادات محقق- دکتر زهره موسی زاده

نگارنده :عطیه­ سادات صفوی ­سهی  1393

 

عنوان : بررسی ماهیت و آثار طلاق با توافق زوجین در نظام حقوقی ایران   چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر معصومه مظاهری - دکتر عفت همتیان

نگارنده : مرضیه رحیمی‌زاده 1393

 

عنوان : مؤلفه­ های تصویرسازمانی دانشگاه اسلامی با تاکید بر آموزه­های اسلام  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر میترا عزتی- دکتر مژگان سخایی

نگارنده : منیر تجلی 1393

 

عنوان : قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر معصومه مظاهری- دکتر کبری پورعبداله

نگارنده : الهه سادات حجازی 1393

 

عنوان : شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایران چکیده

اساتید راهنما و مشاور:  دکتر کبری پورعبدالله -  دکتر نسرین طباطبایی

نگارنده : فاطمه شریفی 1393

 

عنوان : عوامل موثر بر سکوت سازمانی در محیطهای آموزشی با تاکید بر آموزههای اسلامی چکیده

اساتید راهنما ومشاور: دکتر زهره موسی زاده - دکتر منیر حق خواه

نگارنده : مریم سلطان زاده پسیان 1393

 

عنوان : نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران » لاضرر " گستره قاعده " چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی -  دکتر نسرین طباطبایی

نگارنده : نرگس مباشر مقدم 1393

 

عنوان : پیشگیری خانواده­مدار از بزهکاری کودکان(با رویکرد تطبیقی)   چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فاطمه قناد - دکتر صدیقه مهدوی کنی

نگارنده : مرجان توکلی 1392

 

عنوان : حق کودک بر «بودن با والدین و خویشاوندان» در نظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر معصومه مظاهری - دکتر لیلا سادات اسدی

نگارنده : فاطمه صالحی نژاد 1392

 

 عنوان : حق والدین بر تربیت کودک و محدودیت های آن چکیده

        (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی ) 

اساتید راهنما و مشاور : دکتر کبری پورعبداله پور- دکتر محیا صفاری نیا

نگارنده : فروغ السادات حسینی  1392

 

عنوان : بایسته های تقنین در حوزه خانواده چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر لیلا سادات اسدی - دکتر صدیقه مهدوی کنی

نگارنده:  عاطفه ذبیحی 1392

 

عنوان  :  نقش حمایتی خانواده در دادرسی کیفری کودکان بزه‌کار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر قناد - دکتر منیر حق خواه

نگارنده : فاطمه قائمی 1392

 

عنوان : بررسی فقهی حقوقی تغییرات راجع به مهریه پس از نکاح دائم   چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر منیر حق خواه - دکتر مژگان موفقی

نگارنده : راحله تخت روان 1392

{PageBreak}

عنوان :  اختیارات جدپدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهای رفع تعارض  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده - دکتر معصومه مظاهری

نگارنده : معصومه حمیدی پور 1392

 

عنوان : الگوهای ارزیابی عملکرد در سازمان‌های آموزشی بر مبنای آموزه­های اسلامی چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر عفت عباسی - دکتر فاطمه سلیمانی

نگارنده : زهرا صراف 1392

 

عنوان : شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور:   دکتر میترا عزتی - دکتر نیکو دیالمه

نگارنده : ندا کریمیان 1392

 

عنوان : تأثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاح  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فریده شکری - دکتر صدیقه مهدوی کنی

نگارنده : مریم کریمی احمدآبادی 1392

 

عنوان : ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر معصومه مظاهری - دکتر لیلا سادات اسدی

نگارنده : مریم مهاجری 1391

 

عنوان :نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : فائزه عظیم زاده اردبیلی - لیلا سادات اسدی

نگارنده : فضّه سادات حسینی 1391

 

عنوان : تبیین جایگاه آموزش صلح با تأکید بر سیره حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر خدیجه ابوالمعالی - دکتر نیکو دیالمه

نگارنده : زهرا نورانی 1391

 

عنوان : تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فریده شکری - دکتر معصومه مظاهری

نگارنده : آمنه شرف الدین شیرازی 1391

 

عنوان : حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فریده شکری - دکتر معصومه مظاهری

نگارنده : سیده زهرا حسینی 1391

 

عنوان : تأثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده  چکیده

اساتید راهنما و مشاور:  دکتر معصومه مظاهری - دکتر زهره موسی زاده

نگارنده : عاطفه آقاجان معمار 1391

 

عنوان : گستره و آثار حق اشتغال زوجین درحقوق ایران چکیده

اساتید راهنما ومشاور:  دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی -  دکتر فریبا حاجی علی

نگارنده : سحر نیک پور 1391

 

عنوان : ملاحظات­ جنسیتی در برنامه­ریزی­آموزشی با تأکید بر آموزه­های قرآنی   چکیده

اساتید راهنما و مشاور:  دکتر جمیله علم ­الهدی - دکتر کبری پورعبدالله

نگارنده : معصومه جیریایی شراهی  1390

{PageBreak}

عنوان : ویژگیهای معلمان با توجه به ساحت های تربیتی برشمرده شده در اسناد تحولی آموزش و پرورش چکیده

اساتید راهنما ومشاور: دکتر سوسن کشاورز - دکتر عاطفه عباسی

نگارنده : زهره مقدسی   1391

 

عنوان :  آموزش فلسفه به کودکان با توجه به اهداف سند ملی آموزش و پرورش  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکترزهره موسی زاده - دکتر سعیده سادات شهیدی

نگارنده : طاهره کیایی 1390

 

عنوان : جایگاه و مصادیق ورود حاکم در نکاح و انحلال آن در نظام حقوقی ایران چکیده

اساتید راهنما و مشاور :  دکتر شکری -  دکترصدیقه  مهدوی کنی

نگارنده : سها کارساز 1390

 

عنوان : شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان با تاکید بر آموزه های اسلامی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر میترا عزتی - دکتر نیکو دیالمه

نگارنده : نیره رحمانی 1390

 

عنوان : شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی درمحیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکترمیترا عزتی - دکترنیکو دیالمه

نگارنده : منصوره صالحی 1390

 

عنوان : آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی چکیده

اساتید راهنما و مشاور :  دکتر فریده شکری - دکتر لیلا سادات شکری

نگارنده : سکینه ترازی 1390

 

عنوان : جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی- دکتر لیلا سادات اسدی

نگارنده : فائزه طوقانی 1390

 

عنوان : حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران چکیده

اساتید راهنما و مشاور: سرکار خانم دکتر هما داوودی - دکتر فریبا حاجی علی

نگارنده : مهدیه محمدتقی زاده 1390

 

عنوان :نقش دادستان در حمایت از حقوق کودک در خانواده چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر لیلا سادات اسدی- دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

نگارنده :ریحانه  آقاعبدالهی 1390

 

عنوان : نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر هما داوودی - دکتر فریبا حاجی علی

نگارنده : سمیه پارسی راد 1390

{PageBreak}

عنوان : دلالت های تربیت اجتماعی در مدیریت آموزشی با تأکید بر قرآن کریم  چکیده

اساتید راهنما ومشاور: دکتر سوسن کشاورز-  دکتر مریم حاجی عبدالباقی

نگارنده : حمیده منصور نژاد 1390

 

عنوان : تحلیل محتوای کتب دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس مؤلفه های هویت دینی چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر عفت عباسی - دکترفاطمه سلیمانی

نگارنده : آسیه مرتضایی 1390

 

عنوان :  شبیه ­سازی انسان در گستره حقوق خانواده  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی  - دکتر فریبا اصغری

نگارنده :  محدثه معینی فر

 

عنوان : تبیین جایگاه مدیریت مشارکتی در برنامه آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلام چکیده

اساتید راهنما و مشاور:  دکتر سوسن کشاورز- دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

نگارنده : فاطمه صغری شفیعی 1389

 

عنوان : مولفه های رهبر بصیر آموزشی با تاکید برآموزه های دینی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر انسیه  زاهدی -  دکتر نیکو دیالمه

نگارنده : مریم حق وردی طاقانکی 1389

 

عنوان : آموزش مجازی با توجه به اهداف تعیین شده درفلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر علم الهدی - دکترعباسی

نگارنده : سمیه رام 1389

 

عنوان : نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی -  دکتر فریبا حاجیعلی

نگارنده : اکرم محمدی آرانی 1389

 

عنوان : جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران چکیده

اساتید راهنما ومشاور: دکتر صدیقه مهدوی کنی - دکتر فریده شکری

نگارنده : رقیه السادات مومن 1389

 

عنوان :اخلاق تدریس در مدیریت کلاس درس با توجه به دو رویکرد اسلامی و رویکرد فضیلت چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر جمیله علم الهدی - دکتر صدیقه مهدوی کنی

نگارنده : زینب سادات هاشمی 1389

 

عنوان : مؤلفه های آموزشی توسعه انسانی در دیدگاه اسلام چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر انسیه زاهدی - دکتر نیکو دیالمه 

نگارنده : مریم برادران 1389

{PageBreak}

عنوان : شبیه سازی انسان در گستره حقوق خانواده چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی-  دکتر فریبا اصغری

نگارنده : محدثه معینی فر 1389

 

عنوان : دلالتهای تربیتی اندیشهورزی از منظر قرآن کریم برای مدیریت آموزشی چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر سوسن کشاورز- دکتر فاطمه صادقزاده قمصری

نگارنده : لیلا سرتیپ زاده 1389

 

عنوان :حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در حقوق ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فریده شکری -دکتر لیلا دادخدایی

نگارنده :سمانه اسفندیار 1389

 

عنوان : ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظام آموزش عالی از منظر اسلام چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فریبا عدلی - دکتر بی بی رضی

نگارنده :سمیه سلمانی کله 1389

 

عنوان : نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر صفیری -  دکترهما داوودی

نگارنده : فاطمه طاهر خانی 1389

 

عنوان : بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا   چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده - دکتر محیا صفاری نیا

نگارنده : نیلوفر مقدمی خمامی 1391

 

عنوان : امکان سنجی مدیریت مشارکتی در مدارس علمیه شهر تهران چکیده

 اساتید راهنما و مشاور: دکتر عفت عباسی - دکتر صدیقه مهدوی کنی

نگارنده : سعیده رسولی 1388

 

عنوان : ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید برسیره نبوی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکترفردوس یادگاری خندانی - دکتر فاطمه سلیمانی

نگارنده : حمیده محمدی 1388

 

عنوان :منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع)   چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر عفت عباسی - دکتر نیکو دیالمه

نگارنده : مهدیه قدسی  1387

 

عنوان : فرآیند مدیریت دانش در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر پروین احمدی - دکتر فریبا حاجی علی

نگارنده :فاطمه سادات قرشی  1387

 

عنوان : مهارت های انسانی مدیران آموزشی در نهج البلاغه چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر زهره موسی زاده - دکتر معصومه شبستری

نگارنده : مریم عدلی 1378