مدیریت آموزشی

ضرورت دوره:

با توجه به نقش رشته مدیریت آموزشی در توسعه و بالندگی نظام آموزش و پرورش جامعه و نیز از آنجایی که رشد و تعالی همگون و متعادل جامعه مرهون رشد و تعالی همه جانبه بانوان بوده‌است، دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام، پردیس خواهران اقدام به برگزاری رشته مدیریت آموزشی در سطح دکتری نموده است تا از این راه بستر مناسبی برای بانوان فراهم کند تا در کنار «ایفای مسئولیت‌های خانوادگی خویش»، «در تکوین ساختار علمی، هویت ملی و معرفت دینی جامعه» نقش مؤثری ایفا نمایند.

اهداف:

-  تربیت بانوان متعهد و متخصص با توانمندی تحلیل و بررسی مسائل نظام تعلیم و تربیت

-    تولید و توسعه دانش مدیریت آموزشی با رویکرد معارف اسلامی

-   تعمیق و گسترش دانش، نگرش و مهارت‌های مدیریتی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

برنامه دوره

الف)  برنامه بخش آموزشی دوره

-  دوره از نوع دوره‌های آموزشی – پژوهشی محسوب می‌شود.

-  با توجه به چارچوب برنامه درسی دوره دکتری در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  برنامه آموزشی دوره در قالب  (6 ) 50 واحد آموزشی – پژوهشی است.

جایگاه دروس

مجموع واحد

پایه و اصلی

18

رساله

18

دروس پیش نیاز

14

جبرانی

8 حسب ضرورت

جمع

(6 ) 50

 

 

ب) برنامه بخش پژوهشی دوره

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و ابتدا با ارائه پرپوزال و تصویب آن، سپس با تدوین رساله و در آخر دفاع از آن پایان می‌پذیرد. تعداد واحد‌های رساله در مرحله پژوهشی 18 است. تمام فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، با هدایت و نظارت استاد راهنمای وی صورت می‌گیرد. دانشجو موظف است در پایان هر نیمسال با ارائه سمینار و گزارش، پیشرفت کار خود را به تأیید کمیته پایان نامه برساند