آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامهاعضاء هیات علمی و اساتید
آیین نامه استخداماعضاء هیات علمی و اساتید
آیین نامه ارتقاءاعضاء هیات علمی و اساتید
آئین نامههیئت علمی و اساتید
آیین نامه استخدامهیئت علمی و اساتید
آیین نامه ارتقاءاعضاء هیات علمی و اساتید
راهنمای درسنامهبرنامه آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و سنجش
فرم قرار داد ارزیاببرنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی
آیین نامه تفصیلی بازنگری در برنامه‌ های درسی پردیس خواهرانهیئت علمی و اساتید
آئین نامه تهیه درسنامه در پردیس خواهرانهیئت علمی و اساتید
آیین نامه تفصیلی بازنگری در برنامه‌ های درسی پردیس خواهرانهیئت علمی و اساتید
آئین نامه تهیه درسنامه در پردیس خواهرانهیئت علمی و اساتید
کاربرگ درخواست تائید تغییرات در طرح تحقیق پایان نامهتحصیلات تکمیلی.
فرم درخواست تمدید مهلت جهت دفاع از پایان نامهتحصیلات تکمیلی.
چکیده طرح تحقیق پایان نامهتحصیلات تکمیلی.
گزارش نهایی پیشرفت پایان نامهتحصیلات تکمیلی.
گزارش سه ماهه از پیشرفت پایان نامهتحصیلات تکمیلی.
گزارش سه ماهه از پیشرفت پایان نامهتحصیلات تکمیلی.
گزارش سه ماهه از پیشرفت پایان نامهتحصیلات تکمیلی.