آشنایی با دفتر

معرفی دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش

دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش در راستای تحقق اهداف کلان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و با انجام امور مرتبط با برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، نظارت و ارزیابی، تالیف درسنامه‌ها، متون درسی و بسته‌های آموزشی و… فعالیت می‌نماید.

ساختار سازمانی دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش

اهم شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش

 • همکاری در تهیه نقشه علمی
 • مدیریت فرایند تدوین، پیشنهاد، اجرا و ارزیابی برنامه راهبردی پردیس در حوزه آموزش
 • تبیین اهداف کمی بلند مدت در راستای تحقق چشم انداز پردیس
 • مدیریت فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌‌های سالانه و عملیاتی حوزه
 • مدیریت تهیه، تدوین، تصویب، ابلاغ، تخصیص و کنترل بودجه براساس برنامه‌های سالانه معاونت
 • نظارت بر تهیه آیین نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط
 • مدیریت و نظارت بر گردآوری و تحلیل اطلاعات لازم در خصوص راهبردها و راهکارهای گوناگون در حوزه تلفیق علوم
 • انجام امور مربوط به طراحی و برگزاری دوره‌های مشترک بین دانشگاهی
 • انجام برنامه‌ریزی جهت گسترش دوره‌ها و رشته‌ها
 • نیازسنجی و طراحی همایش‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی
 • فرهنگ‌سازی در جهت تحقق اهداف و چشم انداز دانشگاه و نهادینه‌سازی آن در بین مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان
 • شناسایی موانع اجرای راهبردهای آموزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آن‌ها
 • مدیریت مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی، آسیب شناسی، بازنگری و بازمهندسی در زمینه دوره‌ها، مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های دایر در پردیس
 • ارزشیابی الگوها و روش‌های آموزشی
 • مدیریت طراحی، تدوین و پیشنهاد اهداف، سیاستها، استراتژیها و برنامه های پیشنهادی حوزه نظارت، ارزیابی آموزشی پردیس
 • طراحی، استقرار و بازمهندسی نظام ارزیابی، سنجش، ارزشیابی آموزشی پردیس
 • مدیریت فرایند شناسایی، مستندسازی، بازمهندسی و نظارت بر فرآیندها و مکانیزم‌های حوزه معاونت با همکاری مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی راهبردی پردیس
 • مدیریت طراحی و استقرار نظام مساله‌یابی (عارضه یابی) حوزه در قالب گروههای عارضه یاب، مشاوره، بازنگری فعالیت‌های جاری و...
 • نظارت بر روند اعمال مقررات در حوزه آموزش در کلیه مقاطع تحصیلی در پردیس
 • نظارت بر فرآیند شناسایی فناوریهای جدید آموزشی، انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز در خصوص به کارگیری آن
 • نظارت بر فرایند تهیه درسنامه‌های مکتوب و الکترونیکی
 • مدیریت فرایند ترم‌بندی دروس کلیه رشته‌ها ومقاطع تحصیلی و برنامه‌ریزی کلاس‌های هر نیمسال
 • مدیریت برقراری ارتباط با مراکز قانونی بالادست مانند وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • مدیریت و نظارت بر تشخیص نیازهای محوری دفتر برنامه ریزی (اعم از نیازهای فیزیکی، نیروی انسانی و دوره های دانش افزایی)