برنامه‌های درسی رشته‌ها

‌‌‌‌‌‌‌

مقطع

رشته

کارشناسی

حقوق

فقه و حقوق اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

معارف اسلامی و علوم تربیتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

فلسفه و کلام اسلامی

معارف اسلامی و حقوق- گرایش حقوق خانواده

حکمت و کلام شیعی
علوم قرآن و حدیث

مدیریت آموزشی

دکتری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

مدیریت آموزشی

 

رشته‌های در حال تاسیس

مقطع

رشته

کارشناسی

-

کارشناسی ارشد ناپیوسته

-

فقه و مبانی حقوق اسلامی- گرایش فقه تربیتی

دکتری

-

‌‌‌