تماس با ما

نام و نام ‌خانوادگی

سمت

تحصیلات

تلفن

لیلا زمانی

کارشناس برنامه‌ریزی آموزش

دکتری روانشناسی تربیتی

داخلی ۴۷۹

فاطمه صنعتی

کارشناس برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

داخلی ۴۷۷

ندا کریمیان

مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

داخلی ۴۸۰

زهرا واحدی

کارشناس برنامه‌ریزی درسی و تالیف درسنامه

کارشناسی معماری

داخلی ۴۷۸