تالیف درسنامه

تألیف درسنامه

  • مدیریت فرآیند طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی و درسنامه مکتوب و الکترونیکی
  • نظارت و ارزیابی فرآیند طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی و درسنامه مکتوب و الکترونیکی
  • تهیه متون درسی مورد نیاز رشته‌های مختلف