سنجش و ارزیابی آموزشی

مهمترین وظایف دفتر سنجش و ارزیابی آموزشی:

  • شناسایی موانع اجرای راهبردهای آموزشی و ارائه راهکار
  • انجام مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی، آسیب‌شناسی، بازنگری و بازمهندسی دوره‌ها، مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌ها
  • طراحی، تدوین و پیشنهاد اهداف، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های پیشنهادی حوزه نظارت، ارزیابی آموزشی پردیس
  • طراحی، استقرار و بازمهندسی نظام ارزیابی، سنجش و ارزشیابی آموزشی پردیس
  • ارزشیابی الگوها و روش‌های‌ آموزشی
  • ارزیابی مستمر برنامه‌های سالانه