تحصیلات تکمیلی

1-انجام امور مربوط به جلسه دفاعیه و تکمیل پرونده پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

2- برگزاری جلسات دفاعیه

3- برگزاری جلسات بررسی و تصویب موضوعات و طرح تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد