امور پذیرش و ثبت نام

- ثبت نام، تشکیل پرونده، صدور کارت شناسایی دانشجویی، تکمیل نواقص مدارک و ...

2- انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری

3- پیگیری درخواست‌‌های دانشجویی از قبیل:

     - درخواست صدور گواهی و معرفی‌نامه (از قبیل گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی‌‌نامه به سایر مراکز کتابخانه‌‌ها، مدارس و....)

    - درخواست مرخصی (زایمان، تحصیلی، پزشکی و ...)، انصراف از تحصیل و ...      

4- ارائه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان به سایر مراکز متقاضی

5- ارائه تسهیلات به دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

6- محاسبات مربوط به پرداخت‌های مالی دانشجویی از قبیل هزینه واحدهای پیش‌نیاز و ...