امور رایانه

1-  آموزش‌های مربوط به استفاده از سامانه سیدا

2- آموزش به اساتید، کارکنان و دانشجویان جدیدالورود

3- رفع مشکلات سیستم (سخت افزاری، نرم افزاری)

4- پی گیری ارائه تسهیلات مورد نیاز حوزه معاونت جهت کار با نرم افزار و سخت افزار ازجمله کامپیوتر ،پرینتر،اسکنر

5- نظارت برفعالیت مستمر وگروهی کارکنان آموزش جهت ورود اطلاعات در نرم افزار جدید

6- بررسی و تعریف سطح دستیابی ها به اطلاعات نرم افزار در ادارات مختلف حوزة معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

7- تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات نرم افزار به صورت ماهانه و بایگانی آنها