زینب ریاضت

زینب ریاضت

فعالیت‌ها

  • سیاست کیفری قانونگذار ایران و مبانی جرم‌انگاری در حوزه خانوده