رقیه سادات مومن

رقیه سادات مومن

فعالیت‌ها

 • جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران
 • احسان در نگاه حقوق خانواده ایران
 • حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران
  حقوق سالمندان، بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
  رابطه مشارکت اجتماعی زنان با حقوق اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران
  حقوق زوجین در اقدامات زیبایی و مسوولیت مدنی ناشی از آن
  تعهد بر نکاح و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با تکیه بر آراء قضایی
  کاربرد اصل احتیاط در قوانین و دعاوی خانواده
  سقط درمانی جنین در قوانین موضوعه ایران با رویکردی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
  جایگاه قاعده تسلط در نظام حقوق خانواده ایران