لیلا سادات اسدی

لیلا سادات اسدی

فعالیت‌ها

 • آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی
  نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: مبانی فقهی- حقوقی و موانع اجرا
  حق ریاست در روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایران
 • ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط ورود
  ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایران
  جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران
  حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان در نظام حقوقی ایران
  سیاست کیفری قانونگذار ایران و مبانی جرم‌انگاری در حوزه خانوده
  بایسته های تقنین در حوزه خانواده
  نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایران
  نقش دادستان در حمایت از حقوق کودک در خانواده