فائزه عظیم زاده اردبیلی

فائزه عظیم زاده اردبیلی

فعالیت‌ها

 • ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایران
  گستره و آثار حق اشتغال زوجین در حقوق ایران
  ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط ورود
  بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
  شبیه‌سازی انسان در گستره حقوق خانواده
  نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده
  جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران
  سیاست کیفری قانونگذار ایران و مبانی جرم‌انگاری در حوزه خانوده
  اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهای
 • گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران
  استیلاد و حق زوجین بر سلامت در نظام حقوقی ایران
  تأثیر متقابل ارزش‌های اخلاقی و حقوق اسلامی در حوزه‌ی خانواده
  شناسایی و اجرای احکام مرتبط با خانواده، صادره از محاکم خارجی در نظام حقوقی ایران
  شناسایی مولفه های سلامت سازمانی در محیط های آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع)
  تبیین مولفه های تربیت اقتصادی در آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامی
  تبیین جایگاه مدیریت مشارکتی در برنامه آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلام
  احسان در نگاه حقوق خانواده ایران
  چالش های والدین جنین فریزشده در نظام حقوقی ایران