صدیقه مهدوی کنی

صدیقه مهدوی کنی

فعالیت‌ها

 • اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن
  اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایران
  بایسته های تقنین در حوزه خانواده
  پیشگیری خانواده مدار از بزهکاری کودکان (با رویکرد تطبیقی)
  تأثیر متقابل ارزش‌های اخلاقی و حقوق اسلامی در حوزه‌ی خانواده
 • جایگاه و مصادیق ورود حاکم در نکاح و انحلال آن در نظام حقوقی ایران
  سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده
  ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواده در ارتباط با آن
  اخلاق‌تدریس در مدیریت کلاس درس با توجه به دو رویکرد اسلامی و رویکرد فضیلت
  مفهوم شناسی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بر اساس آموزه های اسلامی
  امکان سنجی مدیریت مشارکتی در مدارس علمیه شهر تهران
  نگهداشت نیروی انسانی زن با حفظ توازن کار و خانواده در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلام