معصومه مظاهری

معصومه مظاهری

فعالیت‌ها

 • حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان در نظام حقوقی ایران
  تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگی
  ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواده در ارتباط با آن
 • بررسی ماهیت و آثار طلاق با توافق زوجین در نظام حقوقی ایران
  اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهای
  حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایران
  تاثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده (استفاده از فرصت ها، مقابله با تهدیدها)