محیا صفاری‌نیا

محیا صفاری‌نیا

فعالیت‌ها

 • حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران
  حقوق سالمندان، بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
  سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق بر غذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
  احیاء و بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران
  حق شادی و تفریح خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
  توانمندسازی اقتصادی زنان خانه‌دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی
 • حقوق فرهنگی خانواده در حقوق ایران و اسناد بین المللی
  حق والدین در تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی
  بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا