کبری پورعبدالله

کبری پورعبدالله

فعالیت‌ها

 • بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایران
  تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایران
  شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایران
  واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تکیه بر مسئله تادیب
  حق والدین در تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی
  قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایران
  حقوق زوجین در اقدامات زیبایی و مسوولیت مدنی ناشی از آن
  کاربرد اصل احتیاط در قوانین و دعاوی خانواده
 • تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آن
  تدلیس در نکاح و تضمین های آن در حقوق ایران
  مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آن
  مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آن
  نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: مبانی فقهی- حقوقی و موانع اجرا
  اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانواده
  صیانت از خانواده و پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی زنان و دختران در نظام حقوقی ایران
  بررسی فقهی حقوقی نشوز زوج
  قضازدایی از جرایم خانوادگی و تاثیر آن بر خانواده