فاطمه قناد

فاطمه قناد

فعالیت‌ها

  • نقش حمایتی خانواده در دادرسی کیفری کودکان بزه کار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
    پیشگیری خانواده مدار از بزهکاری کودکان (با رویکرد تطبیقی)