فریبا حاجی علی

فریبا حاجی علی

فعالیت‌ها

  • گستره و آثار حق اشتغال زوجین در حقوق ایران
    نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده
    نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه (با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و انگلیس)
    حق ریاست در روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایران
    فرایند مدیریت دانش در سازمان های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامی