زهرا راستی

زهرا راستی

فعالیت‌ها

  • توانمندسازی اقتصادی زنان خانه‌دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی