عنوان پایان نامه

عوامل موثر بر سکوت سازمانی در محیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی


  رشته تحصیلی
  مدیریت آموزشی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
  استاد راهنما
  زهره موسی زاده
  استاد مشاور
  منیره حق‌خواه

  چکیده

  پژوهش حاضر با عنوان عوامل موثر بر سکوت سازمانی در محیط‌های آموزشی با تاکید بر آموزه‌های اسلامی است، اهداف این پژوهش ۱) بررسی مفهوم سکوت سازمانی در علم مدیریت و آموزه‌های اسلامی، ۲) شناسایی عوامل موثر بر سکوت سازمانی در محیط‌های آموزشی با تاکید بر آموزه‌های اسلامی و ۳) تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های عوامل موثر بر سکوت سازمانی در علم مدیریت و آموزه‌های اسلامی بود. روش انجام پژوهش، تحلیل متن بود. جامعه آماری این پژوهش قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و متخصصین علوم دینی و مدیریت آموزشی و علوم تربیتی بود. نمونه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد که در بخش آیات و سیره، آن دسته از آیات و روایاتی به کار گرفته شد که با موضوع ارتباط داشتند و در بخش متخصصین شامل ۱۱ نفر از متخصصین علوم دینی و مدیریت آموزشی و علوم تربیتی بود. از پرسشنامه محقق ساخته به منظور دریافت تایید تناسب مقوله‌های استخراج شده با اهداف پژوهش استفاده شد.

  نتایج به دست آمده:

  1. مفهوم سکوت سازمانی در علم مدیریت به معنای: امتناع کارمندان از بیان نظرات و عقاید و دغدغه‌هایشان در مورد مسایل و مشکلات سازمان به مدیریت ارشد، سرپرست یا فردیست که قادر به حل مشکلات است و بر اساس آموزه‌های اسلامی: امتناع کارمندان از بیان نظرات و عقاید و دغدغه‌های حق خود، در موضع حق و با رعایت حدود الهی، در مورد مسایل و مشکلات سازمان به سطوح مختلف مدیریت و افرادی که می‌توانند آن‌ها را مرتفع سازند.
  2. عوامل موثر بر سکوت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی در سه مفهوم کلی، روابط ناکارآمد، موانع روابط حسنه و فقدان بینش، دانش و مهارت‌های تخصصی مفهوم‌بندی شد. مفهوم روابط ناکارآمد شامل سه مقوله باورهای غلط، عدم عدالت و عدم امنیت است. مفهوم روابط حسنه شامل مقوله‌های عدم نیکو ساختن رابطه خود و خدا، فقدان احسان، عدم فروتنی، عدم گشاده‌رویی، عدم تواصی به حق و صبر، عدم اصلاح بین مردم و حسد است. مفهوم فقدان بینش، دانش و مهارت‌های تخصصی شامل مقوله‌های عدم گزینش صحیح یاران، گماردن کارمند بی‌میل به کاری، عدم ارزیابی صحیح از عملکرد کارمند، تشویق نکردن به موقع کارمند، ندادن پاداش به موقع و متناسب، عدم آموزش و نشر علم و عدم مشورت است.
  3. به دلیل وجود تفاوت از جهت جهان‌بینی، غایت‌مندی، فلسفه، انسان‌شناسی و اهداف در مبانی علم مدیریت و آموزه‌های اسلامی، تفاوت‌هایی در برخی از عوامل به دست آمد، که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حق‌مداری در اسلام و تکثرگرایی در علم مدیریت اشاره کرد که عواملی کاملاً متفاوت را موجب می‌شوند. از بارزترین آن‌ها می‌توان به عامل عدم نیکو ساختن رابطه خود و خدا اشاره کرد، که اصلاً چنین عاملی در علم مدیریت مطرح نیست. البته از نظر امور فطری و خلقتی و خلقیات تشابه‌هایی در برخی از عوامل دیده شد.

  واژگان کلیدی: سکوت، سکوت سازمانی، آوا، آوای سازمانی، محیط‌های آموزشی، آموزه‌های اسلامی ‌‌‌‌‌