اعضای هیأت علمی

گروه های علمی

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

معارف اسلامی و علوم تربیتی / مدیریت آموزشی

مریم برادران حقیر

baradaran@isu.ac.ir

نیکو دیالمه

dialameh@isu.ac.ir

فاطمه صغری شفیعی

Shafiee_Fs@isu.ac.ir

اکرم گودرزی

a.goodarzi@isu.ac.ir

زهره موسی زاده

moosazadeh@isu.ac.ir

خدیجه ابو المعالی (عضو وابسته)

abolmaali @isu.ac.ir

فلسفه و کلام اسلامی

فاطمه سلیمانی دره باغی

f.soleimani@isu.ac.ir

سعیده السادت شهیدی

shahidi@isu.ac.ir

فاطمه صادق زاده قمصری

sadeghzadeh@isu.ac.ir

منا فریدی خورشیدی

m.faridi@isu.ac.ir

حقوق / حقوق خانواده

نرگس ایزدی

izadinarges@isu.ac.ir

محیا صفاری نیا

saffarinia@isu.ac.ir

عاطفه عباسی کلیمانی

atefehabbasi@isu.ac.ir

عصمت گلشنی

Esmat.Golshani@isu.ac.ir

مریم السادات محقق

m.mohaghegh@isu.ac.ir

رقیه السادات مومن

sadatmomen@isu.ac.ir

فقه و حقوق خانواده

فریبا افضلی قادی

_

کبری پورعبدالله

Poorabdollah@isu.ac.ir

منیر حق خواه

haghkhah@isu.ac.ir

زهرا راستی

zahra.rasti@isu.ac.ir

قدسیه سرخه

_

فائزه عظیم زاده اردبیلی

azimzadeh@isu.ac.ir

اعظم غیاثی ثانی

ghiasiazam@isu.ac.ir

صدیقه مهدوی کنی

s.mahdavikani@isu.ac.ir

بخش های علمی

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

معارف اسلامی و دروس عمومی

طاهره محسنی

t.mohseni@isu.ac.ir

مهدیه مهدوی کنی

m.mahdavi@isu.ac.ir

فاضله میرغفوریان

mirghafoorian@isu.ac.ir

بخش زبان عربی

فاطمه السادات ارفع

f.arfa@isu.ac.ir

معصومه حاجی عموشا

m.h.amoosha@isu.ac.ir

فاطمه ملایم

f.molaym@isu.ac.ir

بخش زبان انگلیسی

سارا سادات پاکزادیان

ss.pakzadian@isu.ac.ir