نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
راهبردهای رهبران آموزشی در گذار از تجربه به فراتجربه مبتنی بر روش انبیا(ع) در قرآن کریمپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب رضوانی‌نیا-مریم برادران حقیر, فاضله میرغفوریان۲۵ مهر ۱۴۰۱
روایت مدیران از تربیت سیاسی دانش¬آموزان و تطبیق آن با اندیشه سیاسی شهید صدرپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-ساجده شکری-مریم برادران حقیر, نیکو دیالمه۱۷ اسفند ۱۴۰۰
کاربرد اصل احتیاط در قوانین و دعاوی خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سونا عبداله پوررقیه سادات مومنکبری پورعبدالله۲۹ شهریور ۱۴۰۰
تعهد بر نکاح و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با تکیه بر آراء قضاییپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-منصوره سادات میرباقریرقیه سادات مومنمریم محقق داماد۱۹ تیر ۱۴۰۰
توانمندسازی اقتصادی زنان خانه‌دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم عظیمیزهرا راستیمحیا صفاری‌نیا۲۷ بهمن ۱۳۹۹
طراحی الگوی تأمین منابع آموزش و پرورش تراز جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیدکترای تخصصی-منیر تجلیعلیرضا چیت‌سازیاناحمد سعیدی۲۳ بهمن ۱۳۹۹
منع تولید نسل در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده تمیزکارمریم محقق دامادعاطفه عباسی۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا نقرههما داوودیفائزه عظیم زاده اردبیلی۳۰ مهر ۱۳۹۹
بررسی تطبیقی- تحلیلی حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب صمدیانهاله حسینی اکبرنژادصدیقه مهدوی کنی۲۷ مهر ۱۳۹۹
پدیدارشناسی خردورزی در مدیران آموزشی و مقایسه آن با آموزه‌های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-لیلا بختیاری-زهره موسی زاده, نیکو دیالمه۰۵ آذر ۱۳۹۸