عنوان پایان نامه

مفهوم شناسی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بر اساس آموزه های اسلامی


  رشته تحصیلی
  مدیریت آموزشی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  استاد راهنما
  طیبه صفایی
  استاد مشاور
  صدیقه مهدوی کنی

  چکیده

  اخلاق حرفه ای یکی از مهم ترین متغیرهای موفقیت سازمان است. هدف این پژوهش مفهوم شناسی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بر اساس آموزه های اسلامی است. بر این اساس به مفهوم شناسی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی از دیدگاه اندیشمندان مدیریت و دیدگاه اسلام؛ شناسایی مولفه های هر دیدگاه؛ بررسی وجوه اشتراک و افتراق مفهوم اخلاق حرفه ای در هر دو دیدگاه پرداخته شده است. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوای متون اسلامی است. در پژوهش حاضر به صورت استقرایی قیاسی به بررسی آیات قرآن پرداخته تا در نهایت از نتایج به صورت کاربردی استفاده شود. اخلاق حرفه ای در دیدگاه اندیشمندان غرب عبارت است از: الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط می باشد، ولی در اسلام، مبنای اخلاق، نیت و انگیزه است و هدف آن تقرب به خداست. در نتیجه یافته‌های حاصل از تحلیل کیفی در دو بعد شناسایی گردید :۱- بعد انسانی، ۲- بعد سازمانی. بعد انسانی در دیدگاه اندیشمندان مدیریت، شامل ۷ مولفه از جمله درستکاری، انصاف، پاسخگویی و… و در اسلام، شامل ۱۴ مولفه از جمله ایمان، صبر، عفت و… شناسایی گردید. همچنین بعد سازمانی در دیدگاه اندیشمندان مدیریت، شامل ۱۳ مولفه از جمله بهبود دانش و مهارت حرفه ای، رعایت حقوق رقبا و.. در اسلام نیز شامل ۷ مولفه می باشد که عبارت است از بردباری, پیشرو بودن، تعاون.....

  وجه اشتراک دو دیدگاه در یکسان بودن رفتارهای انسانی می باشد که نشات گرفته از فطرت و ذات انسانی است. مهم ترین وجه افتراق دو دیدگاه، موضوع ایمان به خداست. به این صورت که منشاء همه ابعاد و مولفه ها در اسلام، ایمان به خداست و عمل بدون ایمان، ابتر خواهد بود و هدف تمامی اعمال تقرب به خداست.

  واژگان کلیدی:

  اخلاق حرفه ای، آموزه‌های اسلامی، مدیران آموزشی، ایمان، عمل صالح، تزکیه