عنوان پایان نامه

مولفه های رهبری تربیتی مبتنی بر اسناد بالادستی و خبرگان نظام تعلیم و تربیت


  رشته تحصیلی
  مدیریت آموزشی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  مریم برادران حقیر
  استاد مشاور
  فاطمه وجدانی

  چکیده

  هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های رهبری تربیتی مبتنی بر اسناد بالا دستی نظام تعلیم و تربیت بود که برای انجام آن از روش کیفی داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شد. در ابتدا ۴ سند بالا دستی شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبانی نظری سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و سند برنامه زیر نظام راهبری و مدیریت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و سپس با مصاحبه نیمه ساختاریافته و با استفاده از نمونه گیری نظری هدفمند گلوله برفی از ۲۴ نفر از مجموعه ۶ گروه مطلع، شامل مدیران، معلمان، معاونان، مشاوران، طراح آموزشی و مؤلفین اسناد بالا دستی و برای تایید مدل استخراجی از ۵ نفر از گروه مؤلفین سند تحول مصاحبه صورت گرفت. نتایج حاصل از کدگذاری باز، محوری و انتخابی یافته‌ها نشان داد مؤلفه‌های رهبری تربیتی بر اساس رویکرد داده بنیاد شش دسته مقوله اصلی هستند که عبارت‌اند از: ۱. پدیده محوری (زمینه سازی برای هویت‌یابی)؛ ۲. شرایط علی (رهبری سرمایه اجتماعی جامع و مدرسه تصمیم‌ساز)؛ ۳. شرایط زمینه ای (همسویی و هماهنگی ارکان تربیتی و بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیطی)؛ ۴. مداخله گر (تعارض ذینفعان تربیت، تعارض با نظامات غیرتربیتی و نگرش عوامل سهیم در تربیت)؛ ۵. راهبرد (راهبری شایستگی‌های پایه و استعدادهای فردی، شکل گیری زیست بوم توزیعی و استاد شاگردی نوین)؛ ۶. پیامد (شکل گیری هویت متربیان مبتنی بر نظام معیار). تحقق رهبری تربیتی در گرو پذیرش مدرسه محوری با رویکرد نیمه متمرکز است، به نحوی که مبتنی بر عصر پیچیدگی با نگاه اکوسیستمی برای زمینه سازی هویت یابی متربیان از رهبری توزیعی استفاده کنیم.