عنوان پایان نامه

نقش آمایه ذهنی مدیران در تحول سازمان های آموزشی مبتنی بر قرآن کریم


  رشته تحصیلی
  مدیریت آموزشی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آمایه‌ی ذهنی مدیران در تحول سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم است. منابع پژوهش قرآن کریم، کتاب‌ها و مقالات معتبر داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در بازه زمانی ۱۹۸۰-۲۰۲۱ است. روش تحقیق روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار بود. بدین منظو ر آیات منتخب درمورد حضرت یوسف علیه‌السلام، حضرت موسی علیه‌السلام، حضرت داود علیه‌السلام و حضرت سلیمان علیه‌السلام به عنوان پیامبران دارای حکومت به صورت هدفمند انتخاب و بر اساس چهار تفسیر المیزان، نمونه، نور و تفسیر موضوعی قرآن (جوادی آملی، ۱۳۷۹) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد مؤلفه‌های آمایه ذهنی مدیران در پنج دسته مقوله اصلی قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از: ۱. آمایه‌های ذهنی اعتقادبنیاد؛ ۲. آمایه‌های ذهنی انسان‌بنیاد (ماهیت، نیازها و محدودیت‌ها)؛ ۳. آمایه‌های ذهنی پیوندبنیاد؛ ۴. آمایه‌های ذهنی جهان‌بنیاد (نعمات و زمان) و ۵. آمایه‌های ذهنی عملکرد‌بنیاد (عاملیت انسان در دستیابی به موفقیت وشکست، موانع و فرصت‌ها). حاصل این نتایج، تولید نظریه‌ای جدید به نام «الگوی نظری آمایه‌های ذهنی ۵ بنیاد» است که کمک شایانی به فرایند تحول در سازمان‌های آموزشی خواهد کرد.

  آمایه ذهنی اعتقادبنیاد مولد تمام افعال و اقدامات سازمانی بوده وآمایه ذهنی انسان‌بنیاد و پیوندبنیاد سبب ایجاد رویکرد متفاوتی نسبت به خود مدیر، کارکنان، متربیان و ذی‌نفعان در فرایندهای سازمان آموزشی و روابط انسانی خواهد شد. آمایه‌های ذهنی جهان‌بنیاد و عملکردبنیاد نیز نقش به سزایی در برنامه‌ریزی و نظارت خواهند داشت. برخورداری مدیر سازمان از آمایه‌های ذهنی معرفی شده منجر به ایجاد تغییر و تحولاتی اساسی و مطلوب در فرایندهای مربوط به روابط انسانی از جمله باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، گفتار، رفتار، اعمال، فرهنگ سازمانی شده و رهبری سازمان با تحولی عمیق و اساسی به روش‌های ناب روی آورده و متعالی خواهد شد.

  کلیدواژه‌‌ها: آمایه ذهنی، تحول، سازمان‌های آموزشی، مدیران آموزشی