عنوان پایان نامه

تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایران


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  کبری پورعبدالله
  استاد مشاور
  مریم محقق داماد

  چکیده

  به دنبال تغییرات تدریجی حاصل از مدرنیته در جامعه، ساختار خانواده‌های ایرانی به ویژه از نظر روابط مبتنی بر قدرت و اقتدار تحول یافته است. این تحول، تمام ابعاد خانواده ازجمله بعد حقوقی آن را در زمینۀ حقوق زوجین و حقوق والدین و فرزندان، تحت تأثیر قرار داده است؛ در این راستا سئوالات مهمی وجود دارد که پاسخ‌گویی بدان‌ها ضروری می‌نماید. اولاً، چه تغییری در ساختار قدرت و اقتدار در خانوادۀ ایرانی صورت‌گرفته است؟ ثانیاً، این تغییر، چه تأثیری بر حقوق اعضای خانواده داشته است و ثالثاً، در صورت وجود خلأهای قانونی، راهکارهای فقهی و حقوقی در این رابطه چه می‌باشند؟ با تتبع و بررسی‌هایی که در این پژوهش انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که امروزه ساختار قدرت و اقتدار در خانواده‌های ایرانی تاحدی دموکراتیک شده است؛ بدین‌معناکه قدرت مرد در خانواده همچون گذشته، به شکل کاملاً عمودی نیست، بلکه در شیب ملایمی از بالا به پایین قرار گرفته و سایر اعضای خانواده نیز در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند. بدین ترتیب، ساختار قدرت و اقتدار در خانواده‌های کنونی ایرانی به الگوی اسلامی ساختار قدرت و اقتدار که پدر مرکزی دموکراتیک است، نزدیک شده است و از این جهت تحول صورت‌گرفته، مثبت ارزیابی می‌شود. متناسب با این تحول، حقوق اعضای خانواده نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. ازآنجاکه مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می‌سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با این تحولات، یا قوانین سابق را مورد بازنگری قرار داده و اصلاح نموده یا به وضع قوانین جدید اقدام کرده است. با این وجود همچنان حقوقی وجود دارند که تحت تأثیر ساختار قدرت و اقتدار، تغییر یافته‌اند، ولی مورد توجه قانونگذار، قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ لذا باعنایت به مقتضیات زمان و مکان که تغییر قوانین را ضروری می‌سازد و نیز باتوجه به اینکه تحول صورت‌گرفته در تطبیق با الگوی اسلامی مثبت ارزیابی می‌شود، تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت‌های فقهی پیشنهاد میگردد.

  ‌‌‌‌‌‌‌