نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
سقط درمانی جنین در قوانین موضوعه ایران با رویکردی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه طاهربخترقیه سادات مومنمریم محقق داماد۱۴ آبان ۱۴۰۱
خانواده معیار در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق آمریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه مشایخینرگس ایزدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۲۶ مهر ۱۴۰۱
چالش های والدین جنین فریزشده در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نسیبه هاشمی نژادفائزه عظیم زاده اردبیلیمریم محقق داماد۳۰ بهمن ۱۴۰۰
کاربرد اصل احتیاط در قوانین و دعاوی خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سونا عبداله پوررقیه سادات مومنکبری پورعبدالله۲۹ شهریور ۱۴۰۰
سیاست تقنینی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از سوء مجازات سالب حیات بر خانواده محکوم علیه در جرایم مواد مخدر و روان گردانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده هوشمنداعظم غیاثی پورعاطفه عباسی۲۸ بهمن ۱۳۹۹
توانمندسازی اقتصادی زنان خانه‌دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم عظیمیزهرا راستیمحیا صفاری‌نیا۲۷ بهمن ۱۳۹۹
منع تولید نسل در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده تمیزکارمریم محقق دامادعاطفه عباسی۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا نقرههما داوودیفائزه عظیم زاده اردبیلی۳۰ مهر ۱۳۹۹
احسان در نگاه حقوق خانواده ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده زهرا حسینیفائزه عظیم زاده اردبیلیرقیه سادات مومن۳۰ مهر ۱۳۹۹
بررسی تطبیقی- تحلیلی حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب صمدیانهاله حسینی اکبرنژادصدیقه مهدوی کنی۲۷ مهر ۱۳۹۹