عنوان پایان نامه

صیانت از خانواده و پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی زنان و دختران در نظام حقوقی ایران


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۰۵ آبان ۱۳۹۴
  استاد راهنما
  عاطفه عباسی
  استاد مشاور
  کبری پورعبدالله

  چکیده

  آسیب‌پذیری زنان و دختران بر پایه جنسیت در بزه‌دیدگی آنان تاثیر گذار بوده، لذا زنان و دختران به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای بزهکاران محسوب می شوند. باتوجه به اینکه صرف حمایت های کیفری (پیشگیری کیفری) نتواسته است نرخ بزه‌دیدگی آنان را کاهش دهد، لذا توجه به پیشگیری از بزه دیدگی زنان و دختران در قالب پیشگیری غیر کیفری ضروری بنظر می رسد.

  در این پژوهش برآن شدیم تا به تبیین گونه‌های پیشگیری غیرکیفری از بزه‌دیدگی زنان و دختران بپردازیم. ابتدا به بررسی و تحلیل علت شناسی بزه‌دیدگی زنان و دختران بر اساس رهیافت های بزه‌دیده‌شناسانه علمی پرداخته که ثابت شد؛ ویژگی های خاص زیستی و روانی، سبک زندگی، فعالیت های روزمره و نقش آفرینی زنان و دختران در بزه دیدگی و… از جمله عوامل بزه‌دیدگی آنان می باشد. سپس بر پایه این علت شناسی، موضوع پیشگیری غیرکیفری از بزه‌دیدگی زنان و دختران در دو رویکرد اجتماعی و وضعی ارزیابی گردید. نتیجه بدست آمده نشان می دهد یکی از راهکارهای موثر در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان و دختران اتخاذ تدابیر و اقدامات غیر کیفری منسجم و هماهنگ در کنار تدابیر کیفری به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان و دختران از طریق توجه به عوامل بزه دیدگی زنان و دختران، حذف و کاهش موقعیت های جرم زاست. ‌‌‌‌‌‌‌