عنوان پایان نامه

قضازدایی از جرایم خانوادگی و تاثیر آن بر خانواده


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۲۱ آبان ۱۳۹۸
  استاد راهنما
  عاطفه عباسی
  استاد مشاور
  کبری پورعبدالله

  چکیده

  هدف: بررسی مبانی و ضوابط قضازدایی در نظام حقوقی ایران، خصوصاً در حوزه کیفری و خانواده به عنوان هدف اصلی این پایان نامه می باشد؛ لذا با توجه به اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و منابع فقهی آثار اعمال این سیاست به ویژه بر خانواده مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش شناسی پژوهش: این پایان نامه به صورت کیفی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و همچنین با استفاده از منابع فقهی، اسناد بالادستی و قوانین موضوعه به توصیف و تحلیل آثار اجرای سیاست قضازدایی بر خانواده پرداخته است.

  یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که اعمال این سیاست با استفاده از راه کارهای میانجی گری کیفری، گذشت و چشم پوشی و معاضدت با سابقه فقهی در رابطه با جرایم خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش آمارجنایی، کاهش بار مالی دولت متعاقب عدم طرح دعوا در دادگستری و نیز تعادل میان اصل قضامندی و قضازدایی و سرانجام افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی کودکان بینجامد.

  نتیجه گیری: از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست قضازدایی در قبال جرایم خانوادگی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن، بدون تعیین مبانی و ضوابط خاص خود نمی تواند صورت پذیرد. ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش و پس از ورود به مسیر فراقضایی، تعیین قانونی گستره جرائم مشمول قضازدایی، تعیین قانونی مرجع غیر قضایی صالح و اختیاری بودن مراجعه به نهادهای غیرقضایی نقش و اهمیت غیرقابل‌انکاری دارد. افزون بر این، برنامه های توسعه بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده می باشند.

  کلید واژه ها: اسناد بالادستی، جرایم خانوادگی، داوری، قوانین موضوعه، قضازدایی، مصالحه و سازش، معاضدت.

  ‌‌‌‌