عنوان پایان نامه

رابطه مشارکت اجتماعی زنان با حقوق اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  مریم محقق داماد
  استاد مشاور
  رقیه سادات مومن

  چکیده

  یکی از چشمگیر‌ترین تحولات در عصر حاضر، تغییر نقش و پایگاه اجتماعی زنان در جامعه می‌باشد. زنان علاوه بر نقش بسیار حائز اهمیتی که در خانواده دارند، در جامعه نیز به عنوان یک شهروند، به انواع مشارکت‌های اجتماعی می‌پردازند. و در واقع می‌توان گفت زنان به هیچیک از دو حریم خانواده و جامعه منحصر نیستند؛ بلکه یک ساحت حضور خانوادگی و یک ساحت حضور اجتماعی دارند. در پژوهش حاضر سوال اصلی آنست که ماهیت مشارکت اجتماعی زنان و مبانی آن چیست؟ و این‌که درحوزه خانواده وحق مشارکت اجتماعی زنان، حکومت حقوق عمومی برحقو ق فردی چگونه توجیه می‌شود؟

  از این رو ضمن بررس منابع متعدد فقهی، حقوقی و اصولی، ابتدا با معناشناسی واژگان و بررسی دیدگاه‌های موجود در مورد مشارکت اجتماعی زنان و ارائه ادله‌ای هم‌چون تاثیر تغییر مقتضیات زمان و مصادیقی هم‌چون حضور زنان در بیعت و… برای اثبات نگرش اسلام، حق مشارکت اجتماعی برای زنان را به اثبات رساندیم، سپس به بیان اهمیت خانواده و تاثیر آن در جامعه و خانواده پرداختیم. در ادامه حقوق و تکالیف اختصاصی زنان به عنوان همسر (هم‌چون تمکین و محدوده آن) و مادر (هم‌چون حضانت و تربیت) مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم با توجه به مباحث پیشین و بررسی مبحث تزاحم و تمایزات میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عدم تعارض و عدم تزاحم با رعایت شرایط و تشخیص درست موقعیت میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان به اثبات رسید. سپس به عنوان تتمه بحث به راهکارهایی هم‌چون رعایت اصول حاکم بر روابط با زنان (هم‌چون برتری زن در عاطفه و احساسات و کرامت ذاتی زن) و رعایت آداب و شرایط حضور زنان در جامعه (هم‌چون پوشش و پرهیز از تبرج) برای کمک به حفظ موقعیت خانوادگی و اجتماعی زنان و عدم ایجاد تزاحم (به دلیل تشخیص نادرست موقعیت) پرداختیم.

  کلیدواژه:

  تزاحم، مشارکت اجتماعی زنان، حقوق اعضای خانواده، حقوق عمومی، حقوق فردی، واجب کفایی