عنوان پایان نامه

حقوق زوجین در اقدامات زیبایی و مسوولیت مدنی ناشی از آن


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
  دانشجو
  فاطمه شمس
  استاد راهنما
  کبری پورعبدالله
  استاد مشاور
  رقیه سادات مومن

  چکیده

  اقدامات زیبایی با مقاصد مختلف فردی و خانوادگی، تبدیل به رویه رایج زوجین شده و تداوم این قبیل اقدامات، منجر به وقوع تزاحم بین حقوق زوجین شده‎‌است. بررسی حالات مختلف این تزاحم و تعیین قواعد فقهی و اصولی منتج به حل آن، موضوع اصلی پژوهش حاضر می‌باشد.

  برای نیل به پاسخ، از روش کتابخانه‌ای و اسنادی در قالب گزاره‌های توصیفی، استفاده و معلوم گردید «حق بر زیبایی»، به عنوان فرع بر «حق بر مالکیت» و یا «حق بر سلطه»، حق ثابت و طبیعی انسانی است، لکن با ادله موجود، و نیز مستند به استفتائات به دست آمده، ثابت می‌شود در جایی که مصلحت ملزمه در خصوص تحکیم و حفظ بنای خانواده و یا مفسده‌ای در جهت تضعیف آن وجود داشته‌باشد، جنبه‌ای از تکلیف، اعم از وجوبی یا محرم، خواهدداشت. در حقیقت در این وضعیت، ماهیت اقدامات زیبایی، آمیزه‌ای از حق و تکلیف بوده و عدم اهتمام کافی هریک از زوجین به آن، منجر به نشوز خواهدشد. هم‌چنین بنا به ادله و استفتائات موجود، هزینه تهیه اقلام و لوازم آرایشی و زینتی رایج، به اندازه متعارف و در حد شؤونات زن، جزء نفقه واجب زوجه است. در تزاحم حقوق زوجین به واسطه اقدامات زیبایی نیز «مصلحت حفظ و تحکیم بنای خانواده»، ملاک اهمّ بوده و حق بر زیبایی با تمام آثار و منافع خود تحت‌الشعاع تحکیم خانواده خواهدبود. ضمناً در قوانین جاری، قاعده حقوقی ناظر به حل تزاحم، موجود نبوده و صرفاً با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی اشخاص، به این مسأله پاسخ داده می‌شود. تعهد پزشک نیز در این قبیل اقدامات، تعهد به نتیجه است. هم‌چنین در فقه و قانون، لزوم اذن زوج در اعمال جراحی زوجه ثابت نگردید، لکن این امر، خلأ قانونی بوده و شایسته است در اقدامات زیبایی، که در زندگی زناشویی، مؤثر و دربردارنده حقوقی برای طرفین می‌باشد، آزادی اراده زوجین محدود گشته و علاوه بر رضایت بیمار، رضایت همسر نیز به آن ضمیمه گردد.

  واژگان کلیدی: حق، تکلیف، حق بر مالکیت، حق بر سلطه، حق بر زیبایی، اقدامات زیبایی، تحکیم خانواده، مسؤولیت مدنی، تزاحم. ‌‌‌‌