عنوان پایان نامه

سیاست تقنینی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از سوء مجازات سالب حیات بر خانواده محکوم علیه در جرایم مواد مخدر و روان گردان


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
  استاد راهنما
  عاطفه عباسی
  استاد مشاور
  اعظم غیاثی پور

  چکیده

  تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان از موضوعات قابل تأمل در نظام تقنینی کشور است. با توجه به گستردگی آثار اجتماعی جرایم مواد مخدر، بیشترین توجه و تمرکز نظام تقنین در نگاشتن قانون مبارزه با مواد مخدر بر حفظ مصلحت و امنیت عموم جامعه بوده و از آسیب‌های اعدام بر خانواده محکوم علیه غافل شده است. در حالی که توسعه جرایم مواد مخدر در جامعه موجب افزایش مشارکت ودرگیر شدن اعضای خانواده مجرم در فرایند ارتکاب جرم می‌گردد و این امر مستلزم در نظر گرفتن سیاست های تقنینی و قضایی متناسب با ویژگی‌های خاص نهاد خانواده است که علاوه بر توجه به جنبه عمومی جرم و تعیین مجازات مناسب برای آن زمینه حمایت لازم از حقوق اعضای خانواده مجرم را فراهم نماید. چرا که مجرم ممکن است از اعضای خانواده خود جهت تسهیل در فرایند ارتکاب جرم استفاده کند و بدین ترتیب سمت ولایت قهری خویش بر فرزندان را نقض نماید که این امر مستلزم در نظرگرفتن ضمانت اجرای متناسب با مصالح نهاد خانواده است. طبیعتاً مجازات اعدام را نمی توان ضمانت اجرای مناسبی جهت احقاق حقوق تضییع شده اعضای خانواده مجرم دانست.

  هدف از چنین نوشتاری این است که به شیوه تحلیلی - توصیفی با بررسی مبانی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و ارائه پیشنهاداتی نظام مطلوبی را جهت کاهش آسیب به خانواده محکوم علیه معرفی نماید. برای تحقق این هدف لازم است ابتدا به جایگاه مجازات اعدام از منظر فقه و حقوق کیفری پرداخته شود و پس از آن کیفیات مشدده، مخففه و معاذیر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که بیانگر مشی نظام تقنینی و قضایی کشور در برخورد با مجرمین این نوع جرایم می باشد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت با توجه به اهمیت نهاد خانواده پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه شود. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و با استناد به منابع موجود نگاشته شده و از جمله یافته‌های آن این است که تشدید و تخفیف مجازات مجرمین این جرایم باید در راستای هدف بازدارندگی از جرم وکاهش آسیب به خانواده آنان صورت بگیرد. ضمن اینکه به جهت اهمیت حفظ بنیان خانواده و حمایت از حقوق اعضای آن در مواردی چون مشارکت دادن همسر و سوءاستفاده از فرزند در ارتکاب جرم باید ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار آن از سوی مقنن تعیین گردد.

  کلیدواژه‌‌ها: دادرسی منصفانه، خانواده محکوم علیه، جرم، مجازات سالب حیات، مواد مخدر