آیین نامه‌ها و فرم‌ها- برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم قرار داد ارزیاببرنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی