آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ارتقاء مرتبه علمیاعضاء هیات علمی و اساتید
گزارش نامه علمی ارتقاء مرتبه علمیاعضاء هیات علمی و اساتید
ابلاغیه امتیاز تبدیل وضعیت استخدامیاعضاء هیات علمی و اساتید
گزارش نامه تبدیل وضعیت استخدامیاعضاء هیات علمی و اساتید
فرم درخواست تبدیل وضعیت استخدامیاعضاء هیات علمی و اساتید
کاربرگ احتساب سنوات پایهاعضاء هیات علمی و اساتید
راهنمای تصویری ترفیعات در سامانه گلستاناعضاء هیات علمی و اساتید
آئین نامه و دستورالعمل ترفیع پایه سالانهاعضاء هیات علمی و اساتید
کاربرگ نقل و انتقال فرزندان هیات علمی پیمانیاعضاء هیات علمی و اساتید
کاربرگ نقل و انتقال فرزندان هیات علمی رسمیاعضاء هیات علمی و اساتید
متمم دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان هیأت علمیاعضاء هیات علمی و اساتید
آئین نامه نقل و انتقال فرزندن هیأت علمیاعضاء هیات علمی و اساتید
فرم درخواست تدریساعضاء هیات علمی و اساتید
فرم درخواست صدور گواهیاعضاء هیات علمی و اساتید
راهنمای درسنامهبرنامه آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و سنجش
فرم قرار داد ارزیاببرنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
فرم پروپوزال-
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی