نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
مولفه های آینده پژوهی در محیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-شهزاده اشرافیمژگان سخاییانسیه زاهدی۰۲ اسفند ۱۳۹۲
نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: مبانی فقهی- حقوقی و موانع اجراپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه سرخ‌حصاریکبری پورعبداللهلیلا سادات اسدی۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بررسی فقهی حقوقی تغییرات راجع به مهریه پس از نکاح دائم (افزایش، تنصیف و تعدیل)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-راحله تخت روانمنیره حق‌خواهمژگان موفقی۰۷ بهمن ۱۳۹۲
بررسی فقهی حقوقی نشوز زوجپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمانه جیل‌سازکبری پورعبداللهفریده شکری۱۲ آذر ۱۳۹۲
الگوهای ارزیابی عملکرد در سازمان های آموزشی بر مبنای آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا صراففاطمه سلیمانی دره‌باغیعفت عباسی۰۶ آذر ۱۳۹۲
تأثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاحپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم کریمی احمدآبادیصدیقه مهدوی کنیفریده شکری۱۸ آبان ۱۳۹۲
مهارتهای ادراکی مدیران آموزشی بر اساس آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه گیتی پسندکبری پورعبداللهزهره موسی زاده۳۱ شهریور ۱۳۹۲
بایسته های تقنین در حوزه خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه ذبیحیلیلا سادات اسدیصدیقه مهدوی کنی۳۰ شهریور ۱۳۹۲
سیاستگذاری نظام آموزشی با توجه به دیدگاه اسلام درباره عدالتپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-رقیه فاضلفاطمه سلیمانی دره‌باغیجمیله علم الهدی۱۲ شهریور ۱۳۹۲
شناسایی مولفه‌های تربیت زیبایی شناختی در برنامه های درسی بر مبنای آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سیده الهام آقایی-انسیه زاهدی, جمیله علم الهدی۱۸ تیر ۱۳۹۲