نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواده در ارتباط با آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیره پوررسولصدیقه مهدوی کنیمعصومه مظاهری۰۳ بهمن ۱۳۹۱
تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آمنه شرف الدین شیرازیفریده شکریمعصومه مظاهری۰۵ دی ۱۳۹۱
تبیین مولفه های نظام تربیت معلم با توجه به اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهره مقدسیعفت عباسیسوسن کشاورز۲۹ شهریور ۱۳۹۱
آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سکینه ترازیفریده شکریلیلا سادات اسدی۲۴ خرداد ۱۳۹۱
حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مهدیه محمد تقی‌زاده-هما داوودی۲۳ خرداد ۱۳۹۱
شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-ندا کریمیان-میترا عزتی, نیکو دیالمه۰۹ خرداد ۱۳۹۱
شناسایی مولفه های رضایت مندی دانشجویان با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم اسبقی اصلی-میترا عزتی, نیکو دیالمه۰۹ خرداد ۱۳۹۱
سیاست کیفری قانونگذار ایران و مبانی جرم‌انگاری در حوزه خانودهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب ریاضتلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۰۲ خرداد ۱۳۹۱
گستره و آثار حق اشتغال زوجین در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سحر نیک‌پورفریبا حاجی علیفائزه عظیم زاده اردبیلی۲۳ فروردین ۱۳۹۱
نقش دادستان در حمایت از حقوق کودک در خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-ریحانه آقاعبداللهیلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۷ اسفند ۱۳۹۰