نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سکینه ترازیفریده شکریلیلا سادات اسدی۲۴ خرداد ۱۳۹۱
حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مهدیه محمد تقی‌زاده-هما داوودی۲۳ خرداد ۱۳۹۱
شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-ندا کریمیان-میترا عزتی, نیکو دیالمه۰۹ خرداد ۱۳۹۱
شناسایی مولفه های رضایت مندی دانشجویان با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم اسبقی اصلی-میترا عزتی, نیکو دیالمه۰۹ خرداد ۱۳۹۱
سیاست کیفری قانونگذار ایران و مبانی جرم‌انگاری در حوزه خانودهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب ریاضتلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۰۲ خرداد ۱۳۹۱
گستره و آثار حق اشتغال زوجین در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سحر نیک‌پورفریبا حاجی علیفائزه عظیم زاده اردبیلی۲۳ فروردین ۱۳۹۱
نقش دادستان در حمایت از حقوق کودک در خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-ریحانه آقاعبداللهیلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۷ اسفند ۱۳۹۰
جایگاه و مصادیق ورود حاکم در نکاح و انحلال آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سها کارسازصدیقه مهدوی کنیفریده شکری۲۸ دی ۱۳۹۰
شناسایی ابعاد تعهد سازمانی در مدیریت آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب السادات صفوینیکو دیالمهمهرنوش پازارگادی۲۰ دی ۱۳۹۰
نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه (با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و انگلیس)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمیه پارسی رادفریبا حاجی علیهما داوودی۰۷ دی ۱۳۹۰