نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمانه اسفندیارلیلا دادخداییفریده شکری۲۹ آذر ۱۳۹۰
حق ریاست در روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا اردستانی رستمیفریبا حاجی علیلیلا سادات اسدی۱۳ آذر ۱۳۹۰
آموزش فلسفه به کودکان با توجه به اهداف سند ملی آموزش و پرورش: فرصت ها و تهدیدهاپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-طاهره کیاییسعیده سادات شهیدیزهره موسی زاده۰۷ آذر ۱۳۹۰
نقش عرف در تفسیر قوانین خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-اکرم محمدی آرانیفریبا حاجی علیفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۸ آبان ۱۳۹۰
جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فائزه طوقانی‌پورلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۰۴ آبان ۱۳۹۰
جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-رقیه سادات مومنفریده شکریصدیقه مهدوی کنی۲۶ شهریور ۱۳۹۰
شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان با تاکید بر آموزه‌های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-نیره رحمانی-نیکو دیالمه, میترا عزتی۱۹ تیر ۱۳۹۰
شناسایی مولفه های سلامت سازمانی در محیط های آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-نجمه حسینیفائزه عظیم زاده اردبیلیعفت عباسی۱۳ تیر ۱۳۹۰
تحلیل محتوای کتب دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس مولفه های هویت دینیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-آسیه مرتضایی چلچهفاطمه سلیمانی دره‌باغیعفت عباسی۱۳ تیر ۱۳۹۰
ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-معصومه جیریایی شراهیکبری پورعبداللهجمیله علم الهدی۱۲ تیر ۱۳۹۰