نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
آموزش مجازی با توجه به اهداف تعیین شده در فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: فرصت ها و تهدیدهاپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه رامعفت عباسیجمیله علم الهدی۳۰ آذر ۱۳۸۹
عدالت سازمانی در محیط های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا قجاوندفاطمه سلیمانی دره‌باغیانسیه زاهدی۰۹ آبان ۱۳۸۹
اخلاق‌تدریس در مدیریت کلاس درس با توجه به دو رویکرد اسلامی و رویکرد فضیلتپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب سادات هاشمیصدیقه مهدوی کنیجمیله علم الهدی۳۱ شهریور ۱۳۸۹
تبیین جایگاه مدیریت مشارکتی در برنامه آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه صغری شفیعیفائزه عظیم زاده اردبیلیسوسن کشاورز۳۰ شهریور ۱۳۸۹
مولفه‌های سازمان آموزشی یادگیرنده با تکیه بر آموزه‌های دینیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه سادات امیرشاه کرمیفاطمه سلیمانی دره‌باغیزهره موسوی کاشی۱۳ شهریور ۱۳۸۹
دلالت های تربیتی اندیشه ورزی از منظر قرآن کریم برای مدیریت آموزشیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-لیلا سرتیپ‌زادهفاطمه صادق زادهسوسن کشاورز۱۰ مرداد ۱۳۸۹
مولفه های آموزشی توسعه انسانی در دیدگاه اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم برادران حقیر-انسیه زاهدی, نیکو دیالمه۱۰ مرداد ۱۳۸۹
تأثیر متقابل ارزش‌های اخلاقی و حقوق اسلامی در حوزه‌ی خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا آل اسحاق خوئینیفائزه عظیم زاده اردبیلیصدیقه مهدوی کنی۰۹ مرداد ۱۳۸۹
نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه طاهرخانیمریم صفیریهما داوودی۱۸ خرداد ۱۳۸۹
ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظام آموزش عالی از منظر اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه سلمانی کلهرضی بی بیفریبا عدلی۰۳ خرداد ۱۳۸۹