نمایش ۱۲۱ تا ۱۲۹ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
گزاره های اصلی ماموریت نظام آموزشی از منظر اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه فودازیمهرنوش پازارگادیجمیله علم الهدی۰۶ خرداد ۱۳۸۸
ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید بر سیره نبویپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-حمیده محمدیفاطمه سلیمانی دره‌باغیفردوس یادگاری خندانی۲۴ فروردین ۱۳۸۸
فرایند مدیریت دانش در سازمان های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه سادات قرشیفریبا حاجی علیپروین احمدی۱۷ اسفند ۱۳۸۷
مهارت های انسانی مدیران آموزشی در نهج البلاغهپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم عدلیمعصومه شبستریزهره موسی زاده۰۹ اسفند ۱۳۸۷
منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مهدیه قدسینیکو دیالمهعفت عباسی۰۸ بهمن ۱۳۸۷
شبیه‌سازی انسان در گستره حقوق خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-محدثه معینی‌فر-فائزه عظیم زاده اردبیلی۲۶ شهریور ۱۳۸۷
شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی درمحیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-منصوره صالحی-میترا عزتی, نیکو دیالمه۲۷ شهریور ۱۳۸۶
گزاره های اصلی ماموریت نظام آموزشی از منظر اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد----۲۵ شهریور ۱۳۸۳
حق سلامت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللپردیس خواهرانحقوق حقوق خانواده(تنظیم نشده)-فاطمه یوسفی طوسی-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)