نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۳ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی درمحیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-منصوره صالحی-میترا عزتی, نیکو دیالمه۲۷ شهریور ۱۳۸۶
گزاره های اصلی ماموریت نظام آموزشی از منظر اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد----۲۵ شهریور ۱۳۸۳
حق سلامت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللپردیس خواهرانحقوق حقوق خانواده(تنظیم نشده)-فاطمه یوسفی طوسی-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)