نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
تعهد بر نکاح و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با تکیه بر آراء قضاییپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-منصوره سادات میرباقریرقیه سادات مومنمریم محقق داماد۱۹ تیر ۱۴۰۰
توانمندسازی اقتصادی زنان خانه‌دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم عظیمیزهرا راستیمحیا صفاری‌نیا۲۷ بهمن ۱۳۹۹
طراحی الگوی تأمین منابع آموزش و پرورش تراز جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیدکترای تخصصی-منیر تجلیعلیرضا چیت‌سازیاناحمد سعیدی۲۳ بهمن ۱۳۹۹
منع تولید نسل در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده تمیزکارمریم محقق دامادعاطفه عباسی۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا نقرههما داوودیفائزه عظیم زاده اردبیلی۳۰ مهر ۱۳۹۹
بررسی تطبیقی- تحلیلی حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب صمدیانهاله حسینی اکبرنژادصدیقه مهدوی کنی۲۷ مهر ۱۳۹۹
قضازدایی از جرایم خانوادگی و تاثیر آن بر خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-رکسانا بوعذارکبری پورعبداللهعاطفه عباسی۲۱ آبان ۱۳۹۸
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه منفرد مسقانیرقیه سادات مومنمحیا صفاری‌نیا۲۳ شهریور ۱۳۹۸
طراحی الگوی رهبری حکمت محور از منظر آموزه های اسلامی در مدارسپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیدکترای تخصصی-نیره رحمانی-نیکو دیالمه, جواد پورکریمی۱۹ فروردین ۱۳۹۸
حقوق زوجین در اقدامات زیبایی و مسوولیت مدنی ناشی از آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه شمسرقیه سادات مومنکبری پورعبدالله۱۵ بهمن ۱۳۹۷