نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
    
بررسی تطبیقی- تحلیل حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب صمدیانصدیقه مهدوی کنی۲۰ مهر ۱۳۹۵
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه منفرد مسقانیمحیا صفاری‌نیا۲۸ مهر ۱۳۹۴
تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه یوسفی طوسیعاطفه عباسی۲۹ مهر ۱۳۹۳
سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آزاده قاسمی برزگرعاطفه عباسی۲۹ مهر ۱۳۹۳
بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-صدیقه محمد حسنیکبری پورعبدالله۲۸ مهر ۱۳۹۳
مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مهسا صفی‌آریانمریم محقق داماد۲۶ شهریور ۱۳۹۳
فرایند مدیریت تحول در سازمان های آموزشی بر اساس دیدگاه اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد---۲۵ شهریور ۱۳۹۳
امکان سنجی کاربست مولفه‌های سرمایه اجتماعی موجود در اسلام در مدارس متوسطه دوم شهر تهران با توجه به سند تحول آموزش و پروررشپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد---۲۴ شهریور ۱۳۹۳
استیلاد و حق زوجین بر سلامت در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا عزیزپوریانمریم محقق داماد۲۹ مهر ۱۳۹۲
تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فرزانه شفیع‌زادهکبری پورعبدالله۲۵ مهر ۱۳۹۲