نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
جایگاه و مصادیق ورود حاکم در نکاح و انحلال آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سها کارسازصدیقه مهدوی کنیفریده شکری۲۸ دی ۱۳۹۰
شناسایی ابعاد تعهد سازمانی در مدیریت آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب السادات صفوینیکو دیالمهمهرنوش پازارگادی۲۰ دی ۱۳۹۰
نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه (با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و انگلیس)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمیه پارسی رادفریبا حاجی علیهما داوودی۰۷ دی ۱۳۹۰
حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمانه اسفندیارلیلا دادخداییفریده شکری۲۹ آذر ۱۳۹۰
حق ریاست در روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا اردستانی رستمیفریبا حاجی علیلیلا سادات اسدی۱۳ آذر ۱۳۹۰
آموزش فلسفه به کودکان با توجه به اهداف سند ملی آموزش و پرورش: فرصت ها و تهدیدهاپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-طاهره کیاییسعیده سادات شهیدیزهره موسی زاده۰۷ آذر ۱۳۹۰
نقش عرف در تفسیر قوانین خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-اکرم محمدی آرانیفریبا حاجی علیفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۸ آبان ۱۳۹۰
جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فائزه طوقانی‌پورلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۰۴ آبان ۱۳۹۰
جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-رقیه سادات مومنفریده شکریصدیقه مهدوی کنی۲۶ شهریور ۱۳۹۰
شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان با تاکید بر آموزه‌های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-نیره رحمانی-نیکو دیالمه, میترا عزتی۱۹ تیر ۱۳۹۰