نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مهسا صفی‌آریانکبری پورعبداللهمریم محقق داماد۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مولفه های رهبری تربیتی مبتنی بر اسناد بالادستی و خبرگان نظام تعلیم و تربیتپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-الهام اخلاقیفاطمه وجدانیمریم برادران حقیر۰۱ بهمن ۱۳۹۶
تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فرزانه شفیع‌زادهمریم محقق دامادکبری پورعبدالله۰۱ بهمن ۱۳۹۶
سلامت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه یوسفی طوسیمنیره حق‌خواهمریم محقق داماد۱۹ مهر ۱۳۹۶
سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آزاده قاسمی برزگرصدیقه مهدوی کنیعاطفه عباسی۲۱ شهریور ۱۳۹۶
فرایند مدیریت تحول در سازمان های آموزشی بر اساس دیدگاه اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا سادات شاه احمد قاسمیفاطمه سلیمانی دره‌باغیاکرم گودرزی۲۰ شهریور ۱۳۹۶
امکان سنجی کاربست مولفه‌های سرمایه اجتماعی موجود در اسلام در مدارس متوسطه دوم شهر تهران با توجه به سند تحول آموزش و پروررشپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-محدثه فرجیفاطمه سلیمانی دره‌باغیمرضیه دهقانی۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-صدیقه محمد حسنیمریم محقق دامادکبری پورعبدالله۰۵ اسفند ۱۳۹۵
حق شادی و تفریح خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم شریعتیکبری پورعبداللهمحیا صفاری‌نیا۱۶ بهمن ۱۳۹۵
تبیین برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی(تنظیم نشده)-سکینه خوش صفت-نیکو دیالمه, مرضیه دهقانی۲۸ دی ۱۳۹۵