نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
جایگاه قاعده تسلط در نظام حقوق خانواده ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده سمانه رضویرقیه سادات مومنمنیره حق‌خواه۲۸ خرداد ۱۳۹۸
طراحی الگوی رهبری حکمت محور از منظر آموزه های اسلامی در مدارسپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیدکترای تخصصی-نیره رحمانی-نیکو دیالمه, جواد پورکریمی۱۹ فروردین ۱۳۹۸
حقوق زوجین در اقدامات زیبایی و مسوولیت مدنی ناشی از آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه شمسرقیه سادات مومنکبری پورعبدالله۱۵ بهمن ۱۳۹۷
الگوی ساختاری تبیین مهارتهای حل مساله اجتماعی در معلمان بر اساس فرهنگ سازی و جهت گیری مذهبی:نقش واسطه ای سرمایه فکریپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سارا رضیانفاضله میرغفوریانخدیجه ابوالمعالی۱۵ بهمن ۱۳۹۷
حقوق سالمندان، بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه حیدریرقیه سادات مومنمحیا صفاری‌نیا۰۸ بهمن ۱۳۹۷
احیاء و بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نفیسه سادات جعفریکبری پورعبداللهمحیا صفاری‌نیا۰۴ بهمن ۱۳۹۷
سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق بر غذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده مائده تقویمریم محقق دامادمحیا صفاری‌نیا۱۲ شهریور ۱۳۹۷
مؤلفه‌های مدیریت جهادی در اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فرشته مقدمسوسن کشاورززهره موسی زاده۰۷ شهریور ۱۳۹۷
نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم و انحراف با تآکید بر نظارت اجتماعی فراگیر خانوادهپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه عمرانیکبری پورعبداللهعاطفه عباسی۰۳ تیر ۱۳۹۷
نگهداشت نیروی انسانی زن با حفظ توازن کار و خانواده در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی(تنظیم نشده)-مرضیه باقری فراهانیصدیقه مهدوی کنیانسیه زاهدی۲۷ خرداد ۱۳۹۷