نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
شناسایی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتنی برآموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سیده منصوره میربابافاضله میرغفوریانزهره موسی زاده۰۶ آذر ۱۳۹۵
اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا شمساییزهرا طلیعه علیاصدیقه مهدوی کنی۱۴ تیر ۱۳۹۵
قتل در فراش در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه مبارکیلیلا دادخداییفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۸ خرداد ۱۳۹۵
شناسایی و اجرای احکام مرتبط با خانواده، صادره از محاکم خارجی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا انصاریفائزه عظیم زاده اردبیلیفریده شکری۰۴ خرداد ۱۳۹۵
تبیین مولفه های تربیت اقتصادی در آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه صنعتیفائزه عظیم زاده اردبیلیزهره موسی زاده۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه محمد قلی‌هافریده شکریصدیقه مهدوی کنی۳۰ فروردین ۱۳۹۵
استیلاد و حق زوجین بر سلامت در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا عزیزپوریانفائزه عظیم زاده اردبیلیمریم محقق داماد۰۵ اسفند ۱۳۹۴
اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عطیه رنگچی طهرانیکبری پورعبداللهعاطفه عباسی۲۴ آذر ۱۳۹۴
مولفه های رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-منا افضلی قادی-نیکو دیالمه, میترا عزتی۱۴ آذر ۱۳۹۴
حقوق فرهنگی خانواده در حقوق ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه صلاتیمحیا صفاری‌نیامریم محقق داماد۲۰ آبان ۱۳۹۴