نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
امکان سنجی کاربست مولفه‌های سرمایه اجتماعی موجود در اسلام در مدارس متوسطه دوم شهر تهران با توجه به سند تحول آموزش و پروررشپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-محدثه فرجیفاطمه سلیمانی دره‌باغیمرضیه دهقانی۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-صدیقه محمد حسنیمریم محقق دامادکبری پورعبدالله۰۵ اسفند ۱۳۹۵
حق شادی و تفریح خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم شریعتیکبری پورعبداللهمحیا صفاری‌نیا۱۶ بهمن ۱۳۹۵
تبیین برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی(تنظیم نشده)-سکینه خوش صفت-نیکو دیالمه, مرضیه دهقانی۲۸ دی ۱۳۹۵
شناسایی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتنی برآموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سیده منصوره میربابافاضله میرغفوریانزهره موسی زاده۰۶ آذر ۱۳۹۵
اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا شمساییزهرا طلیعه علیاصدیقه مهدوی کنی۱۴ تیر ۱۳۹۵
قتل در فراش در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه مبارکیلیلا دادخداییفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۸ خرداد ۱۳۹۵
شناسایی و اجرای احکام مرتبط با خانواده، صادره از محاکم خارجی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا انصاریفائزه عظیم زاده اردبیلیفریده شکری۰۴ خرداد ۱۳۹۵
تبیین مولفه های تربیت اقتصادی در آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه صنعتیفائزه عظیم زاده اردبیلیزهره موسی زاده۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه محمد قلی‌هافریده شکریصدیقه مهدوی کنی۳۰ فروردین ۱۳۹۵